Security-SPY

Wywiad gospodarczy- Kontrwywiad- Dezinformacja

Informacja to władza. Wiedzieli już o tym starożytni oraz wiedzą wszystkie wywiady świata. Mówi się, że informacja, wiedza i przewidywanie to atuty najlepszych i najsilniejszych. Wobec tego pragniemy zaoferować Państwu cenne narzędzia pozwalające być zawsze przysłowiowy krok przed konkurencją. Przeanalizować strategie konkurencji oraz zabezpieczyć swoje cenne dane i plany rozwoju. Wspólnie ustalimy jaka informacja może „wypłynąć” co może zmylić osoby chcące zaszkodzić Państwa firmie. Ważne jest również sprawdzenie wiarygodności partnera biznesowego oraz majątku dłużnika. 

Wywiad gospodarczy w jego profesjonalnym rozumieniu to proces gromadzenia, przetwarzania, analizowania i dystrybucji informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie lub dla przedsiębiorstwa, prowadzony legalnymi metodami i środkami, którego celem jest wspieranie decyzji zarządczych, a zwłaszcza zdobycie, utrzymanie bądź powiększenie przewagi konkurencyjnej.

 

Nasza Usługa Wywiadu Gospodarczego polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu Państwu pozyskanych przez nas informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw. Pomaga to w szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. 

 

W pakiet naszej oferty wchodzi:

Commercial Intelligence – wywiad handlowy / komercyjny to formą legalnego i oficjalnego zbierania, analizy i udostępniania informacji o podmiotach gospodarczych, ich działalności oraz funkcjonowaniu w otoczeniu, w tym informacji o konkurencji i kondycji handlowej, sytuacji prawnej i powiązaniach, a także innych danych, istotnych dla działalności gospodarczej. 

Analiza konkurencyjności – wywiad konkurencyjny, koncentruje się głównie na pozyskiwaniu, analizowaniu i przekazywaniu informacji o konkurencji i wszelkich możliwościach dotyczących jej funkcjonowania na rynku, a zwłaszcza jej produktach i klientach.

Market Intelligence (wywiad rynkowy) – wywiad ukierunkowany jednak na badanie rynku i aspektów konkurencyjnych 4P marketingu mix.

Business Intelligence – zestaw określonych metod i procesów, które przy pomocy technologii informatycznych przekształcają różnorodne dane ilościowe w użyteczne informacje, wykorzystywane w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. 

Economic Intelligence – wspiera procesy zarządzania za pomocą zdobytych informacji ekonomicznych w makro skali, co oznacza zrozumienie , polityki prowadzenia inwestycji oraz zasobów i zdolności produkcyjnych.

Due diligence – stanowi zespół kompleksowych i pogłębionych analiz danego podmiotu gospodarczego z dostarczonych uprzednio informacji, pod względem jego sytuacji prawnej i podatkowej, zarządzania strukturą organizacji i kapitałem ludzkim, potencjału technologicznego oraz kondycji handlowej i finansowej w celu identyfikacji ryzyk i możliwości, przed podjęciem negocjacji związanych z transakcją kapitałową np. przed podpisaniem umowy przejęcia przedsiębiorstwa.

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa:

Wdrażamy również procesy kontrwywiadowcze i chronimy przed Szpiegostwem Przemysłowym

Szpiegostwo przemysłowe, to działania wywiadowcze prowadzone dla celów komercyjnych, w odróżnieniu od tych działań wywiadowczych, które prowadzone są przez państwa dla zabezpieczenia ich narodowych interesów.

Szpiegostwo przemysłowe obejmuje m.in: kradzież tajemnic przedsiębiorstwa i handlowych, korupcję, szantaż i szeroko pojmowaną inwigilację technologiczną. W polskim prawodawstwie szpiegostwo przemysłowe - pojmowane w węższym znaczeniu (w tym wypadku użyto określenia „gospodarcze”) - to fakt bezprawnego uzyskania informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnienie jej innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej. Szpiegostwo to działanie z ukrycia, realizowane metodami pozaprawnymi, powodujące bezpośrednią szkodę organizacjom lub państwom.

 

Wśród aktów prawnych dotyczących pozyskiwania informacji należy wymienić przede wszystkim:

Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Ustawa definiuje informację gospodarczą i reguluje m.in. działalność biur informacji gospodarczej. Można przyjąć, iż Biura Informacji Gospodarczej (BIG) są specyficznymi wywiadowniami, a jednocześnie bazami danych, które dostarczają określonych informacji. W Polsce funkcjonują trzy Biura Informacji Gospodarczej:

    Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;

    Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

    Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Zgodnie z ustawą przedmiotem działalności BIG może być wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegające na:

    przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli;

    przechowywanie tych informacji przez biuro;

    ujawnianie tych informacji (w odpowiedzi na zapytanie).

W rozumieniu ustawy informacja gospodarcza to:

    informacja o terminowym spłaceniu zobowiązań płatniczych (informacja pozytywna);

    informacja o niespłaconych długach (informacja negatywna);

    informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.

 

Informacja może dotyczyć przedsiębiorcy lub konsumenta. Dane, które składają się na informację gospodarczą o przedsiębiorcy to: nazwa firmy, siedziba firmy, KRS, NIP, REGON, imiona i nazwiska wspólników i członków zarządu, przedmiot działalności. Informacja gospodarcza dotycząca konsumenta obejmuje: imiona i nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu osobistego.