Security-SPY

Zapobieganie i wykrywanie korupcji:

Przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za określone działania są bolączką zarówno instytucji państwowych jak  i organizacji prywatnych. Korupcja może przyjmować różne oblicza od stosunkowo niewinnej kiedy za przysłowiową butelkę Whisky ktoś udzieli informacji, która nie ma większego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa . Po bardzo skrajne i niebezpieczne jak sprzedaż strategicznych dla firmy informacji za wielkie sumy pieniężne. Może to być również pomoc w wygraniu przetargu czy wybór dostawcy z bardzo niekorzystną ofertą. To wszystko sprawia, że korupcję trzeba tępić na każdym szczeblu organizacji. Proponujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zwalczania korupcji w Państwa firmie:

  • audyt zagrożeń na każdym szczeblu organizacji uwzględniając najbardziej wrażliwe obszary jak proces zamówień oraz sprzedażny
  • w przypadku podejrzenia działań korupcyjnych w Państwa przedsiębiorstwie prowadzimy dochodzenie i zbieramy dowody
  • weryfikujemy pracowników również metodą prowokacji- wabika co do możliwości uzyskania korzyści majątkowej
  • po zebraniu dowodów prowadzimy sprawę zgodnie z życzeniem zleceniodawcy a jeśli trzeba to doprowadzamy do rozpoczęcia postępowania karnego przez organy ścigania w tym Prokuraturę 

 

KORUPCJA GOSPODARCZA (ART. 296A)

Art. 296a

§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi  lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

 

Przykład 1:

Właściciel firmy produkcyjnej spotkał się z niepokojącym zjawiskiem w swojej firmie w procesie doboru składników do produkcji wyrobów. Grupa technologów nie była w stanie skomponować produktu przy wykorzystaniu tanich, jednocześnie dobrych składników krajowych. Dopiero zastosowanie składników zagranicznych, de facto droższych przynosiło efekty. 

Przypadkowo właściciel dowiedział się, że firma sprzedająca zagraniczne komponenty daje atrakcyjne prowizje jego technologom. Producent zwolnił ekipę technologów i zatrudnił nowych, którym udało się wykorzystać tańsze składniki.

Przykład 2:

Księgowy w dobrze prosperującej firmie posiada bardzo dokładne dane o swoim przedsiębiorstwie, jego kondycji, udziale w rynku, zamierzeniach eksportowych  czy importowych. Sprzedaje je konkurencyjnej firmie za setki tysięcy złotych. Dzięki temu  firma konkurencyjna zyskuje przewagę na rynku  i to ona przejmuje zlecenia i obsługę  (w tym marketów). Przegrany w tej nierównej walce po kilku miesiącach zawiesza działalność. Okazuje się jednak, że jest świadek przekupstwa księgowego i sprawa trafia na  policję, a  potem do prokuratury.

Łapownictwo: 

Jest najbardziej rozpowszechnioną formą korupcji powodowaną lukratywnymi zyskami oraz innymi formami przynoszącymi korzyści w wyniku wpływu niektórych działań lub decyzji strony przyjmującej łapówkę lub korzystającej z niej. Łapownictwo pobudza procedury nadmiernej regulacji i biurokratyzacji. Łapownictwo może przyjmować formę transferu części zasobów do urzędników rządowych. Przekupstwo dokonane jest wtedy, gdy przedstawicielowi służb publicznych a oferowano, obiecano lub zagwarantowano te zasoby w zamian za natychmiast przeprowadzone lub oczekiwane działanie. Przekupstwo może być zainicjowane przez osobę domagającą się łapówki lub przez osobę ją oferującą. Korzyści mogą się różnić: od pieniędzy i innych wartościowych rzeczy po mniej oczywiste, takie jak wewnętrzna informacja czy zatrudnienie. Łapownictwo jako działalność nielegalna w zakresie relacji korupcyjnych jest dokonywana pomiędzy stronami zaangażowanymi, które poświęcają czas i zasoby, by uchronić ich tajemnicę przed niestabilnością i zniszczeniem reputacji w przypadku ostatecznego wycieku informacji. Prawnicy również rozwinęli typologię łapownictwa. Łapownictwo jako forma korupcji może być czynne lub bierne,  w ramach urzędu publicznego lub relacji biznesowych. Różne typy łapówek mają inne konsekwencje, w zależności od poziomu mogą obejmować pokusy pojedynczych polityków, jak również politycznego krajobrazu: określonych frakcji i partii politycznych, od niebywale wysokich jednorazowych płatności w określonym celu po dotacje, aby umożliwić wpływanie na przyszłe decyzje.